REGLEMENT BUKSSCHIETING “VERBROEDERING M & Z KEMPEN” 2018.

1.      Aan het SCHIETTOERNOOI mogen alleen buksgilden aangesloten bij de “VERBROEDERING MZK” deelnemen.

2.      Elke deelnemende gilde mag 2 schietingen inrichten.

3.      Elke gilde mag een onbeperkt aantal deelnemers opstellen, op voorwaarde dat zij lid zijn van een Gilde aangesloten bij de Verbroedering.

4.      De gilden, gildebroeders, veteranen, gildezusters, gildezusters veteranen en de jeugd, krijgen hun eigen klassement. Na elke schieting zal er een dag klassement per categorie en een totaalklassement gemaakt worden, die dan de volgende schieting zal uitgehangen worden. Het gildeklassement wordt bepaald door optelling van de punten en rozen van de 5 beste schutters van de dag. INHALERS tellen daarvoor niet mee.

Voor de prijsuitreiking zal er een totaal klassement per categorie en een algemeen totaal klassement gemaakt worden.

5.      De naam en geboortedatum van de deelnemers dienen minsten 14 dagen voor de aanvang van het schiettoernooi meegedeeld te worden aan van Laarhoven Ad Giselbertusstraat 19 2260 Westerlo (Tongerlo) GSM 0479676997 of per e-mail advanlaarhoven@skynet.be

6.      De schietingen gebeuren als volgt.

-          Op zaterdag vanaf 16.00 u. tot 19.30 u.

-          Op zondag vanaf 9.00 u. tot 11.30 u.

-          Is de schieting op zaterdag na 20.30 u. of zondag na 11.30 u. nog regelmatig bezig, dan kan men nog deelnemen. Als de schieting echter beëindigd is en men de uitslag aan het maken is, kan er niet meer geschoten worden. Voor 16.00 uur komen schieten kan

-          mits voorafgaande afspraak met de inrichtende gilde of verantwoordelijke.

7.      Dronken schutters kunnen geweigerd worden, met kennisgeving aan de verantwoordelijke van de gilde.

8.      Iedere schutter mag met zijn eigen wapen schieten, de volgende hulpmiddelen zijn toegestaan. Verstelbare ringkorrel en/of diopter, diafragma Kleurenfilter schietbril, vest en handschoen, ooglap en voetje van voor het geweer. Geen red dot.

9.      Het schietspel is op een doel, blazoen van 20 x 20 cm waarop 4 doelen zijn met een ringverdeling van 7 t/m 11, dat staat op 18 m ver en 1.40 m hoog (middelpunt van blazoen). De inslag op de kaart maar buiten de 7 telt voor een 6.

10. De loodjes worden door de inrichtende gilde geleverd. Die dienen aangekocht te worden via samen aankoop bij de verantwoordelijke voor de buks van de verbroedering.

11. Elke schutter schiet 2 reeksen van 2 x 4 kogels (elke roos één schot) zonder proefschoten. Wanneer er 5 schoten op het blazoen zijn en bij de buren 4 is de beslissing van de verantwoordelijk onherroepelijk indien er discussie ontstaat.

De inrichtende gilde controleert dit. Het blazoen mag tijdens de 4, schoten slechts

1X gedraaid worden.

12. De schutter(ster) mag twee maal per schot aanleggen; hij/zij mag de schietlijn niet verlaten vooraleer er 8 kogels geschoten zijn. Ieder laadt zelf het geweer en steekt zelf de blazoenen. Indien dit moeilijk is kan er geholpen worden door de inrichtende gilde. Er is geen vaste volgorde men schuift gewoon aan en neemt de baan die vrijkomt schiet een reeks en gaat terug van de baan af het geweer NIET laten liggen. Enkel als er NIEMAND staat te wachten mag men de 2de reeks doen

13. De inrichtende gilde zorgt voor personen aan de doelen en de schietlijn om te controleren of er 4 schoten (indien nodig kogels bijgeven) op het blazoen zijn.

Zo niet dient men eerst te controleren bij de schutters die aan beide zijde staan.

14. Elke gilde levert per schutter 4 blazoenen waarop het nummer is vermeldt.

15. Op het einde van de schieting krijgt elke gilde zijn blazoenen terug.

16. Iedere schutter mag maximaal 4 schietingen (1 per schieting) inhalen. Jeugdschutters mogen maximaal 7 schietingen inhalen  indien nodig, Gelieve dit zoveel mogelijk te beperken. Uitgezonderd de laatste schieting. Deze schieting mag voorgeschoten worden

op de voorlaatste schieting. Deze telt dan echter wel als INHAALSCHIETING.   

Inhalen dient te gebeuren op de eerstvolgende schieting, waar men aanwezig is.

De verantwoordelijk van de gilde & schutter houden dit zelf bij. Indien men wel aanwezig is en niet heeft ingehaald is kan die reeks niet meer ingehaald worden.

17. Weekend & ploegenwerkers kunnen meerder schietingen inhalen wanneer zij door werk verhinderd zijn met een minimum van 7 schietingen aanwezig, wanneer zij door werk verhinderd zijn. Bij zware ziekte, opname in het ziekenhuis of sterfgeval, tijdens het weekend van de schieting, kan er naargelang mits doktersbriefje ingehaald worden na overleg met de verantwoordelijk van de gilden en verbroedering van de aanwezige gilden.

Gelieve werk & ziekte te melden voor de aanvang van de schieting.!!!!!!!!

Het is een kleintje om even een mailtje of berichtje te sturen, niks gemeld voor de aanvang van de schieting wordt als gewone inhaal beschouwd.

18. De inleg bedraagt per schutter, per schieting 2 euro en wordt afgedragen aan de verbroedering op rekeningnummer IBAN BE. 78.2200-9943.0086 BIC GEBABEBB

19. Prijzen voor het eindklassement worden door de verbroedering ter beschikking gesteld. Zij dienen op de dag van de uitreiking, in gildekledij persoonlijk afgehaald te worden. De gildekledij is niet verplicht voor de jeugd en aspiranten.

Diegene die niet aanwezig zijn zonder geldige reden, gemeld voor het begin van de prijsuitreiking doorgegeven door de verantwoordelijk van de gilde krijgen hun prijzen achter de officiële prijsuitreiking.

20. Alle schietingen tellen mee voor het eindklassement. Met 11 schietingen komt men nog in aanmerking voor een prijs met minder schietingen niet meer.

21. Bij vaststellingen van misbruiken en overtredingen bij de schietingen kan de schutter(s) worden gedeclasseerd of geschorst, de punten voor die dag worden dan niet ingegeven.

22. Bij betwistingen worden door de aanwezige verantwoordelijke van de verbroedering, op de schieting beslecht. Zij zijn onherroepelijk.

23. De hoofdman en koning zijn voor hun schietorganisatie verantwoordelijk.

24. De inrichtende gilde of verbroedering zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

25. De leeftijd van jeugd is 14 jaar in het jaar dat deze bereikt wordt, de gildebroeders of

zusters 18 jaar en veteranen vanaf 65 (aangepast in 2016) jaar ook in het jaar wanneer die leeftijd bereikt wordt.

Gelieve de telefoonnummers van dokters en apotheker van wacht en het reglement beschikbaar te houden.